Privacyverklaring

Privacyverklaring in verband met inkomens- en budgetbeheer    4 februari 2021

In dit document staat omschreven hoe  MijnBewind per 4 februari 2021 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).

MijnBewind> beheert uw inkomen en budget.  Dat gebeurt op basis van een met u gesloten overeenkomst. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan:

– Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres

– Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum

– Gegevens over uw gezinssituatie

– Gegevens over uw inkomsten en uitgaven

– Gegevens over eventuele schulden

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat MijnBewind zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Dit zijn gegevens die voor MijnBewind van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen en waarvoor u MijnBewind ook toestemming hebt gegeven.

Vaak moet MijnBewind uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment. Ook daarvoor hebt u MijnBewind toestemming gegeven.

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan MijnBewind  wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.

MijnBewind neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van MijnBewind is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat.  Ook de e-mails die vanuit MijnBewind worden verzonden en de website waar u online uw dossier kunt inzien via On View, zijn extra beveiligd. 

 

Vragen?

Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met MijnBewind info@mijnbewind.nu

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via

info@mijnbewind.nu . MijnBewind zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.

MijnBewind . Postbus 360 te 5900 AJ Venlo

077-2046000 dagelijks van 09.00 u. tot 12.00 u. info@mijnbewind.nu